സഞ്ജുവിന്റെ ടെസ്റ്റ് ടീം സാധ്യത ഇങ്ങനെ , ജൂറിലിനെ പുറത്താക്കുമോ
  • 2 months ago
Sanju Samson may get a chance in the test team following bad performances of Dhruv Jurel and KS Bharat | ഇഷാൻ ഇല്ല , ജുറലിന്റെ കീപ്പിങ് കട്ട ശോകം സഞ്ജു തന്നെ ടെസ്റ്റ് ടീം രക്ഷകൻ
~PR.16~ED.21~HT.24~
Recommended