Tìm kiếm
Thư viện
Đăng nhập
Dailymotion không chọn video xuất hiện trên trang Chủ đề một cách thủ công, chúng được một thuật toán tạo ra. Nếu bạn cho rằng một video nằm trong một Chủ đề không phù hợp, hãy báo cáo với chúng tôi

Nguyệt thực

Xem toàn màn hình
23 ngày trước

Total lunar eclipse darkens parts of the UK and the United States

Ampliffy
Ampliffy
On May 16, a total lunar eclipse could be seen from the United Kingdom and the east coast of the United States.

A lunar eclipse is an event in which the Earth comes between the Moon and the Sun, creating a cone of shadow that obscures the Moon.
Xem thêm về
Đã thêm

3 tuần trước