Dailymotion không chọn video xuất hiện trên trang Chủ đề một cách thủ công, chúng được một thuật toán tạo ra. Nếu bạn cho rằng một video nằm trong một Chủ đề không phù hợp, hãy báo cáo với chúng tôi

Ngủ

7 ngày trước

Off to Sleep

BGN.tv
BGN.tv
An adventure highly focused on the story.
2D strategic RPG with turn-based battles.
The combat system allows you to configure your robot ally's AI.
Topics covered: ethics, determinism, relativism, definition of "life" and "conscience".