Dailymotion không chọn video xuất hiện trên trang Chủ đề một cách thủ công, chúng được một thuật toán tạo ra. Nếu bạn cho rằng một video nằm trong một Chủ đề không phù hợp, hãy báo cáo với chúng tôi

Scooter Braun

tháng trước

How to Live with Integrity | Scooter Braun

Goalcast
Goalcast
This is how the world's biggest music manager, Scooter Braun, climbed out of his rock-bottom to make it to the top. What started as sweat, tears and hustle blossomed into a life of generosity and compassion, all because of one important piece of wisdom from his father.
Đã thêm

2 tháng trước