Tìm kiếm
Thư viện
Đăng nhập
Dailymotion không chọn video xuất hiện trên trang Chủ đề một cách thủ công, chúng được một thuật toán tạo ra. Nếu bạn cho rằng một video nằm trong một Chủ đề không phù hợp, hãy báo cáo với chúng tôi

Dễ thương

Xem toàn màn hình
22 giờ trước

Dog Strikes Cute Pose While Getting Groomed

Jukin Media
Jukin Media
Manic, the adorable dog struck a cute pose while they got groomed. They sat on their hind legs and moved their head from left to right as they got their hair and face trimming done.

The underlying music rights are not available for license. For use of the video with the track(s) contained therein, please contact the music publisher(s) or relevant rightsholder(s).”