Tìm kiếm
Thư viện
Đăng nhập
Dailymotion không chọn video xuất hiện trên trang Chủ đề một cách thủ công, chúng được một thuật toán tạo ra. Nếu bạn cho rằng một video nằm trong một Chủ đề không phù hợp, hãy báo cáo với chúng tôi

James Bond

Xem toàn màn hình
8 ngày trước

So fast, Mr Bond! 007 takes about 2.3 meetings with a woman to seduce her, shows research - 1breakin

1BN
1BN
A study of 24 films discovered the agent seduced women in 2.3 meetings · More than 27.8 per cent of Bond's targets succumbed on the first acquaintance · There is also no hint that the MI6 spy has ever practised safe sex.
Xem thêm về
Đã thêm

1 tháng trước