Dailymotion không chọn video xuất hiện trên trang Chủ đề một cách thủ công, chúng được một thuật toán tạo ra. Nếu bạn cho rằng một video nằm trong một Chủ đề không phù hợp, hãy báo cáo với chúng tôi

Bob Menendez

27 ngày trước

White House Pressed On Bob Menendez Attending Classified Ukraine Briefing Despite Corruption Charges

Forbes Breaking News
Forbes Breaking News
On Thursday, Karine Jean-Pierre was asked about Sen. Bob Menendez (D-NJ) attending a classified briefing on Ukraine.
Đã thêm

2 tháng trước