Dailymotion không chọn video xuất hiện trên trang Chủ đề một cách thủ công, chúng được một thuật toán tạo ra. Nếu bạn cho rằng một video nằm trong một Chủ đề không phù hợp, hãy báo cáo với chúng tôi

Matteo Messina Denaro

15 ngày trước

Police arrested sister of mafia boss Matteo Messina Denaro for helping run his criminal operations

euronews (in English)
euronews (in English)
Rosalia Messina Denaro, the sister of a top Sicilian mafia boss, was arrested for allegedly helping her brother run his criminal operations while he was in hiding.
Xem thêm về
Đã thêm

2 tháng trước