Tìm kiếm
Thư viện
Đăng nhập
Dailymotion không chọn video xuất hiện trên trang Chủ đề một cách thủ công, chúng được một thuật toán tạo ra. Nếu bạn cho rằng một video nằm trong một Chủ đề không phù hợp, hãy báo cáo với chúng tôi

Không phải lúc chết

Xem toàn màn hình
4 ngày trước

Vlog #696 - 007 Mourir Peut Attendre

Durendal
Durendal
Mon avis sur Mourir Peut Attendre, réalisé par Cary Joji Fukunaga.

0:00 Intro
2:08 Résumé & Avis Rapide
4:55 Photographie
9:10 Scènes d'action
11:05 Instabilité du ton/traitement de Bond
15:15 Problèmes de scénario
19:25 Conclusion

Tipeee : https://www.tipeee.com/le-cinema-de-durendal
Facebook : https://www.facebook.com/LeCinemaDeDurendal
Twitter : https://twitter.com/CinemaDurendal