Dailymotion không chọn video xuất hiện trên trang Chủ đề một cách thủ công, chúng được một thuật toán tạo ra. Nếu bạn cho rằng một video nằm trong một Chủ đề không phù hợp, hãy báo cáo với chúng tôi

Mắt thường

10 tháng trước

The Moon Has A Tail

Live Science
Live Science
The tail is invisible to the naked eye but appears on all-sky cameras during every new moon, which Earth wears like a scarf once a month.