Tìm kiếm
Thư viện
Đăng nhập
Dailymotion không chọn video xuất hiện trên trang Chủ đề một cách thủ công, chúng được một thuật toán tạo ra. Nếu bạn cho rằng một video nằm trong một Chủ đề không phù hợp, hãy báo cáo với chúng tôi

Tiger Woods

Xem toàn màn hình
Hôm qua|47 lượt xem

How Tiger Woods nearly died in LA car crash

Explainer Channel
Explainer Channel
On Tuesday February 23 around 7 a.m., Tiger Woods left the Terranea seaside resort in an SUV. ESPN reports that he was on his way to an 8 a.m. appointment at the Rolling Hills Country Club, and that he was running late. He proceeded to drive in a northerly direction on Hawthorne Boulevard on a downhill stretch known for accidents caused by overspeeding, due to the sharp downward slope and subtle curving of the road.
Xem thêm về