Dailymotion không chọn video xuất hiện trên trang Chủ đề một cách thủ công, chúng được một thuật toán tạo ra. Nếu bạn cho rằng một video nằm trong một Chủ đề không phù hợp, hãy báo cáo với chúng tôi

Tom Brady

5 giờ trước

Tom Brady Says He Expects to Be a “Scathing” Broadcaster

Sports Illustrated
Sports Illustrated
When Tom Brady does decide to retire and join Fox’s broadcast booth, the NFL quarterback says he expects to be "scathing" like golf analyst Johhny Miller.
Xem thêm về
Đã thêm

1 tuần trước