Tìm kiếm
Thư viện
Đăng nhập
Dailymotion không chọn video xuất hiện trên trang Chủ đề một cách thủ công, chúng được một thuật toán tạo ra. Nếu bạn cho rằng một video nằm trong một Chủ đề không phù hợp, hãy báo cáo với chúng tôi

Joe Biden

Xem toàn màn hình
10 ngày trước

Biden admits White House has clearly not done enough on COVID testing

Bikini News
Bikini News
Biden admits White House has clearly not done enough on COVID testing
Xem thêm về