Dailymotion không chọn video xuất hiện trên trang Chủ đề một cách thủ công, chúng được một thuật toán tạo ra. Nếu bạn cho rằng một video nằm trong một Chủ đề không phù hợp, hãy báo cáo với chúng tôi

Rosalynn Carter

10 ngày trước

Ivy Makes Rosalynn Carter's Strawberry Cake

Southern Living
Southern Living
Experience a sweet slice of presidential history, and make Rosalynn Carter's Strawberry Cake for your next family dinner. In this video, step into the test kitchen as we guide you through the recipe, unraveling the secrets behind this family recipe that became an iconic dessert. Elevate your baking skills, and savor the flavors of this timeless Southern treat.
Xem thêm về
Đã thêm

3 tháng trước