Dailymotion không chọn video xuất hiện trên trang Chủ đề một cách thủ công, chúng được một thuật toán tạo ra. Nếu bạn cho rằng một video nằm trong một Chủ đề không phù hợp, hãy báo cáo với chúng tôi

Sao chổi

8 tháng trước

Forum COMETE | CGDD

❖ RETROUVEZ-NOUS SUR :
▶︎ SITE WEB : https://www.ecologie.gouv.fr/
▶︎ FACEBOOK : https://www.facebook.com/Ecologie.Gouv
▶︎TWITTER : https://twitter.com/Ecologie_Gouv
▶︎ LINKEDIN : https://fr.linkedin.com/company/ministere-de-la-transition-ecologique

✅ Pour plus d'informations, rendez-vous sur la plateforme de COMETE, la COMmunauté Écologie et Territoires
▶︎ https://territoires-en-transition.ecologie.gouv.fr/#welcome
Xem thêm về
Đã thêm

10 tháng trước