Dailymotion không chọn video xuất hiện trên trang Chủ đề một cách thủ công, chúng được một thuật toán tạo ra. Nếu bạn cho rằng một video nằm trong một Chủ đề không phù hợp, hãy báo cáo với chúng tôi

Zoram People's Movement

2 tháng trước

ZPM’s Lalduhoma takes oath as the Chief Minister of Mizoram | Swearing-In Ceremony Begins | Oneindia

Oneindia
Oneindia
Join us in celebrating a historic day as ZPM's Lalduhoma takes the oath as the Chief Minister of Mizoram. The swearing-in ceremony is underway, capturing the essence of this momentous occasion. Explore the journey of leadership and the vision for Mizoram's future.

#Lalduhoma #MizoramCM #SwearingInCeremony #ZPM #ZPMLeader #MizoramPolitics #MizoramElections #MizoramAssemblyElections #OneindiaNews
~HT.99~ED.102~