നെല്ലിന്റെ പണം കൊടുക്കാത്ത കേരളത്തിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി കർഷക ദ്രോഹികൾ
  • 2 months ago
KV Biju, Samyuktha Kisan Morcha talks about Farmers Protest in Delhi | നെല്ലിന്റെ പണം കൊടുക്കാത്ത കേരളത്തിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി കർഷക ദ്രോഹികൾ
~HT.24~
Recommended