നവ കേരള ബസ് ഓടുന്നത് കേരളത്തെ ഞെട്ടിക്കും നിയമലംഘനങ്ങളുമായി, ഗിരീഷിന് പറയാനുള്ളത്

3 months ago
Robin Bus Owner Gireesh on Comparisons between Nava Kerala Bus and Robin Bus | നവ കേരള ബസ് ഓടുന്നത് കേരളത്തെ ഞെട്ടിക്കും നിയമലംഘനങ്ങളുമായി, ഗിരീഷിന് പറയാനുള്ളത്

#RobinBus #NavakeralaBus

~HT.24~PR.18~ED.22~ED.23~CA.26~

Recommended