રાજ્ય સરકારે ખેડૂતો માટે રૂપિયા 630 કરોડનું સહાય પેકેજ જાહેર કર્યું , 8 લાખથી વધુ ખેડૂત ખાતેદારોને સહાયનો લાભ મળશે | TV9News
  • last year
રાજ્ય સરકારે ખેડૂતો માટે રૂપિયા 630 કરોડનું સહાય પેકેજ જાહેર કર્યું , 8 લાખથી વધુ ખેડૂત ખાતેદારોને સહાયનો લાભ મળશે | TV9News

Recommended