రామాలయంలో కూలిన ధ్వజస్తంభం
  • 2 years ago
గుంటూరు రామాలయంలో ధ్వజస్తంభం కూలిపోయింది. పిడుగురాళ్లలోని రామాలయవద్ద పునరుద్ధరణ సమయంలో ధ్వజస్థలం కూలిపోయింది.
Recommended