മഹാരാഷ്ട്രയിലെ നാടൻ അവൽ മിക്സ്ചർ | Maharashtrian Style Poha Chivda | Poha Mixture - Diwali Recipe

  • 4 years ago
#pohachivda #chivda #mixture
poha chivda recipe pohe ka chivda poha breakfast recipe poha chivda poha chivda banane ki recipe Aval mixture aval recipe poha chivda recipe in malayalam Patal Pohe Chivda Pohyacha Chivda Diwali Faral
*The video is in Malayalam, but English and Hindi subtitles are provided for all important instructions.*
Ingredients :
पोहा (Flattened rice) - 500 grams
सूखा नािरयल कटे हुये (Dry Coconut sliced)-1 कप (Cup)
मूंगफली (Peanuts)- ½ कप (Cup)
भुनी हुई चना दाल (Roasted Gram)- ¼ कप (Cup)
काजू (Cashewnuts)- ¼ कप (Cup)
काली किशमिश (Black raisins)- ½ कप (Cup)
करी पता (Curry leaves)-1 कप (Cup)
धिनया के बीज (Coriander seeds)-2 बड़े चमच (tbsp)
हरी मिर्च (Green chilli)-6
चीनी पाउडर (Sugar powder)-3 बड़े चमच (tbsp)
नमक सवादअनुसार (Salt to taste)
सौंफ (Fennel seeds)-1½ बड़े चमच (tbsp)
जीरा (Cumin/Jeera)-½ बड़े चमच (tbsp)
हलदी (Turmeric) - 1 छोटी चमच (tsp)
हींग (Asafoetida): ½ छोटी चमच (tsp)
तेल (Oil)Friends please watch my videos if you like then please like, share to your near ones and if you have any doubt then please comment i will try maximum to reply you as soon as possible ...
Thank you so much..........

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

About this channel :
Hi!
I’m Renjith Thulasi Keshapurath. On my channel, you will find my Moms Special Indian Recipes. I love my mom's cooking and sharing her experiences with you. My Mom really enjoy cooking. She will give you tricks and tips with benefits for easy recipes without compromising taste. Enjoy healthy and delicious Indian Recipes. Hope you will find my videos helpful. We will try our best to make videos short and easy to make with simple ingredients available to everyone. If you like my videos please don't forget to Subscribe & Share. Press bell icon to see more Special Kerala Style Food , South, West , East, North Indian food Recipes on your feed!
Your support means a lot to me.
Subscribe and click the Bell icon. Please like and share every video that you like. Please do share your suggestions and feedback for recipes..
Contact me
Email.ID – renjiththulasi01gmail.com
Whatsapp No – 9022160569
Support Us - Google Pay No. +918879223461

#pohachivdarecipe
poha chivda recipe
#pohekachivda
pohe ka chivda
#pohabreakfastrecipe
poha breakfast recipe
#pohachivda
poha chivda
#pohachivdabananekirecipe
poha chivda banane ki recipe
poha chivda kasie banate hai
#pohachivdakasiebanatehai
#pohachivdabananekividhi
poha chivda banane ki vidhi
#pohachivdarecipeinmalayalam
poha chivda recipe in malayalam
पातळ पोहे चिवडा
#पातळपोहेचिवडा
Patal Pohe Chivda
#PatalPoheChivda
Thin Poha Chivda
#ThinPohaChivda
Diwali recipe
#diwalirecipe
Patle Pohe Ka Chivda
#PatlePoheKaChivda
पातळ पोह्यांचा चिवडा
#पातळपोह्यांचाचिवडा
Pohyacha Chivda
#PohyachaChivda
Diwali Faral
#diwalifaral
दिवाळीसाठी घरी तयार करा कुरकुरीत आणि स्वादिष्ट पोह्याचा चि

Recommended