ഈ ഉദ്ഘടനം ചെയ്തു നടക്കുന്നതിനിടയിൽ CM ന് ഭരിക്കാൻ സമയം കിട്ടുന്നുണ്ടോ | Punyalan Private Limited

4 years ago
Directed by : Ranjith Sankar
Produced by : Jayasurya, Ranjith Sankar
Written by : Ranjith Sankar
Starring : Jayasurya, Aju Varghese, Dharmajan Bolgatty, Vijayaraghavan, Guinness Pakru, Sreejith Ravi
Music by: Anand Madhusoodanan , Bijibal
Cinematography Vishnu Narayanan
Edited by : V. Saajan
Production company : Dreams N Beyond

► Subscribe to Dreams N Beyond: https://goo.gl/ghrRly
► Like us on Facebook: https://goo.gl/Pw7uOy
► Circle us on G+: https://goo.gl/LNLZo6
► Like us on Punyalan Private Limited: https://goo.gl/YRuFMX

Recommended