3 years ago

Enho vs Takagenji - Nagoya 2019, Makuuchi - Day 9

MISELET Sumo