4 years ago

Beerus and Whis Meets Shenron!! Goku Tries to Wish Back King Kai!!

Mannylo Anime Revolution