[Karaoke] LỜI BUỒN THÁNH - Trịnh Công Sơn (Giọng Nam: Fm)

5 năm trước
[Karaoke] LỜI BUỒN THÁNH (Giọng Nam: Fm)
Sáng tác: Trịnh Công Sơn
Phong cách: Don Hồ
Beat: Karaokehd
Thực hiện Video Karaoke: Dũng Tiến

Duyệt thêm video