Zakir Malik Nusrat Abbas Khokhar Nisowal 19th Muharam 1439(2017) Choti Behak Hafizabad.

  • 7 years ago

Recommended