How to tie Dropper Loop Knot and Hook Fish- DIY - Fishing Tips - -Thẻo Câu Ca Nước Sâu

6 лет назад
Buộc thẻo câu nước sâu- Cách móc mồi\r
Bạn câu cá trong hồ nước sâu trên 10 met , hồ lớn , đập sâu hoặc sông , biển ,nơi mà các cách câu khác khó khăn , hiệu quả thấp . Bạn hãy buộc thẻo câu và móc mồi như thế này . Cỡ dây , cỡ móc , cỡ chì tùy thuộc cỡ con cá bạn muốn bắt . và dòng chảy . Bạn có thể dung mồi giun , cá nhỏ , tôm , mồi sống hoặc chết đều tốt .\r
Cách này là phổ biến vì dễ làm và hiệu quả .\r
How to tie Dropper Loop Knot- Put the bait on the hooks\r
You fishing in deep water pools on the beach 10 meters or so to force the hook, hook baits like this. You can use bait worms , shrimp, small fish, could be dead or live bait.\r
Size of fishing line, hook size, size of lead, depending on size of fish you want to catch the water flow and power, this way is very popular, because efficient and easy to do

Рекомендуем