6 years ago

מרוצה מההוזלה של חבילות וערוצי הטלויזיה?

RobertNannie3343514
משרד האוצר הינו המשרד הכלכלי המרכזי של הממשלה. המשרד אחראי על קביעת המדיניות הכלכלית של ממשלת ישראל ועל.