Jin ki hum Nokri kertai hai wo hamai Kafi hai by Allama Khadim Hussain Rizvi sahib

8 years ago
Jin ki hum Nokri kertai hai wo hamai Kafi hai by Allama Khadim Hussain Rizvi sahib

Recommended