há 7 anos

Khurshid Shah and Shah Mahmood Qureshi Media Talk - 25th April 2016

paktelevision04