7 yıl önce

KLASİK TÜRK MÜZİĞİ KOROSU-Olmaz İlâç Sîne-i Sad-Pâreme

Nafi Tuncer
OLMAZ İLÂÇ SÎNE-İ SAD-PÂREME
Olmaz ilâç sîne-i sad-pâreme
Çâre bulunmaz bilirim yâreme
Baksa tabîbân-ı cihân çâreme
Çâre bulunmaz bilirim yâreme

Kastediyor tîr-i müjen cânıma
Gözleri en son girecek kânıma
Şerh edemem hâlimi cânânıma
Çâre bulunmaz bilirim yâreme.
Makam: Segâh
Beste: Hacı ARİF BEY
Güfte: Nâmık KEMÂL

SES SANATKÂRLARI:
Rengin UYAR KÖKTEN, Meltem SEYFELİOĞLU, Teoman Volkan ÖZSELÇUK, Berrin ŞENER ERSOY, Çağlar SUNGUR,

Saime BAŞAK ÜNAL, Serkan VAROL, Oktay CANTÜRK, Ecehan ALKAN, Ceyda OKAN, Hülya MUTLU, Hamide UYSAL, Orkun CECELİOĞLU, Derya BOZKURT.

(KLASİK TÜRK MÜZİĞİ-2008)
Yöneten (Şef): Hasan ESEN