8 yıl önce

İSTANBUL DEVLET KLASİK TÜRK MÜZİĞİ KOROSU *Acem-Aşîran Mevlevî Âyîni* (1.2.3.4.Selâm)

Nafi Tuncer
ACEM-AŞÎRAN MEVLEVÎ ÂYÎNİ
BİRİNCİ SELÂM
Her rûz bâmdâdî selâmün aleykümâ
An câ ki şeh neşîned ü an vakt-i Mürtezâ
Tâ z’an nasîbî bahşedü dest-i Mesîh-i aşk
Mer murde-râ seadet ü bîmârî-râ şifâ

Haber kün ey sitâre yâr-i mâ-râ
Ki deryâ bed dil-i hunhâr-ı mâ râ
Haber kün ey tabîb-i âşıkân râ
Ki tâ şerbet dehed bîmâr-ı mâ râ

Derd-i Şemsüddîn büved sermâye-i dermânımâ
Bî-ser ü sâmânî-i aşkaş büved sâmânî mâ
An hayâl-i can-fezâ yi baht-sâz-ı bî-nazîr
Hem emîr-i meclis ü hem sâkî-i gerdân-ı mâ

Ey cân-ı cihân, cân-ı cihân bâkî nîst
Cüz aşk-ı kadîm ü şâhid ü sâkî nîst
Ber Kâbe-i nîstî tavâfî dâred
Âşık ki zi Kâbe est ü âfâkî nîst.

İKİNCİ SELÂM
Bî-dil şudeem behr-i dil-i tû
Sâkin şudeem der menzil-i tû
Gerdan bi-keşed cân hem çü şutûr
Tâ zinde şevem ez bismil-i tû.

ÜÇÜNCÜ SELÂM
Âşıkî ger zîn ser u ger zân-serest
Âkîbet mâr3a bedân sû rehberest
İllet-i âşık zi illethâ cudâst
Aşk üsturlâb-ı esrâr-ı Hudâst.

Ey ki hezâr âferîn bu nice sultân olur
Kulu olan kişiler hüsrev ü hâkân olur
Her ki bugün Veled’e inanûben yüz süre
Yoksul ise bay olur, bay ise sultân olur

Ez evvel ü imrûz (i) çü âşüfte vü mestîm
Âşüfte bi-gûyem ki âşüfte şudestîm
Yek lâhza belâ-nûş-i gam-ı aşk-ı kadîmîm
Yek lâhza belî-gûy-i münâcât-ı elestîm

Bâz resîdîm ki meyhâne mest
Bâz rehîdîm zi bâlâ vü pest
Cümle mestân hoş u raksân şudest
Dest zenîd ey sanemâ, dest, dest!

An hâce-i hoş-likâ çi dâred
Bâzâr-ı merâ behâ çi dâred
Ez rahmet-i Şemsüddîn-i Tebriz
Her sîne cüdâ çi dâred

Yâ Râb! Zi günâh-ı ziştî-i hod munfa’îlem
Ez kavl-i bed ü fi’l-i bed-i hod hacîlem
Feyzî be-dilem zi âlem-i kuds-i birîz
Tâ mah(i)v şeved hayâl-i bâtıl zi dilem

DÖRDÜNCÜ SELÂM
Sultân-ı menî Sultân-ı menî
Ender dil ü cân îmân-ı menî
Der men bî demî men zinde çevem
Yel cân çi şeved, sad cân-ı menî.

Makam: Acem-Aşîran
Beste: HÜSEYİN FAHREDDÎN DEDE

(İSTANBUL DEVLET KLASİK TÜRK MÜZİĞİ KOROSU)
Yöneten: Fatih SALGAR

Daha fazla videoya gözat

Daha fazla videoya gözat