9 yıl önce

TÜRK TASAVVUF MÜZİĞİ KOROSU-Âşıkların Eğlencesi Zikr-i Zâtın Yâ Rabbenâ

Nafi Tuncer
ÂŞIKLARIN EĞLENCESİ ZİKR-İ ZÂTIN YÂ RABBENÂ
Âşıkların eğlencesi ism-i Zâtın yâ Rabbenâ
Cânlarının dinlencesi zikr-i zâtın yâ Rabbenâ
Fazlın kime beyân olur gizli râzı duyan olur
Ana katı ıyân olur keşf-i zâtın yâ Rabbenâ
Ne gelmiş ne gelesidir ne olmuş ne olasıdır
Ne bulmuş ne bulasıdır misl-i zâtın yâ Rabbenâ
Halkın çoğu Hakk’ı bilmez ister râhı arar bulmaz
Değmelere nasîb olmaz vasl-ı zâtın yâ Rabbenâ
Gerçek erlerin hâlidir gidenin uğrar yoludur
Cümle âleme doludur hüsn-i zâtın yâ Rabbenâ
Hûr u cinân sohbetine mağrûr olma devletine
Eremezler lezzetine kurb-ı Zâtın yâ Rabbenâ
Cezb eylesin kime sırdan eğer geçden eğer erden
Hergiz ayrılmaz nazardan resm-i zâtın yâ Rabbenâ
Bahr-i muhrikdir dalınmaz bu bahre gavvâs bulunmaz
Lâ-ta’ayyündür bilinmez kevn-i zâtın yâ Rabbenâ
Bilen sensin ilme’l-yakîn gören sensin ayne’l-yakîn
Bulan sensin Hakk’el-yakîn bahr-i Zâtın yâ Rabbenâ
Seni bildim diyen bilmez seni buldum diyen bulmaz
Dile gelip şerh olunmaz vasf-ı Zâtın yâ Rabbenâ
Bilmeyenler bildim sanır bulmayanlar buldum sanır
Görmeyenler gördüm sanır nûr-ı Zâtın yâ Rabbenâ
Ger enbiyâ ger evliyâ ger asfiyâ ger atkıyâ
Oldular mazhar-ı ziyâ vech-i Zâtın yâ Rabbenâ
Her kimi nûrun cezbeder aşkın yolun durmaz güder
Dâim anı ihrâk eder aşk-ı Zâtın yâ Rabbenâ
Sensin âlemlerden ganî ister bu cân senden seni
Ayırmasın cân u teni kevn-i Zâtın yâ Rabbenâ
ÜMMÎ SİNÂN fazlın ile gitmek dilerler ol ile
Sen mahrem eyledin hele sırr-ı Zâtın yâ Rabbenâ
Makam: Gerdâniye
Güfte: ÜMMÎ SİNÂN

Yöneten (Şef): Ahmet HATİPOĞLU