3 năm trước

TV256 Phản Đối Việc Bắt Giam Anh Phạm Chí Dũng Và Anh Nguyễn Năng Tĩnh

TV256
TV256 Phản Đối Việc Bắt Giam Anh Phạm Chí Dũng Và Anh Nguyễn Năng Tĩnh:
Anh Dũng và anh Tĩnh là những người vô tội, yêu nước. Các anh giam giữ người yêu nước chứng tỏ các anh là bọn phản quốc.

Duyệt thêm video

Duyệt thêm video