ಒಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನ ಕೆಲಸದಿಂದ ಹಿಡಿದು ವಿಶ್ವದ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯವನ್ನು, ಕನ್ನಡ NEWJ ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೋಡಿ
27
followers
2.2K
videos